Οι ανάγκες για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του Πυροσβεστικού Σώματος

Αρ. Πρωτοκόλλου : 4733 // 16-12-2019

Οι ανάγκες για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του Πυροσβεστικού Σώματος, θα διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του αλλά και το εργασιακό περιβάλλον στα στελέχη του.

Συνάδελφοι

Όπως σας ενημερώσαμε πριν από λίγες μέρες, παρακολουθούμε με προσοχή, υπευθυνότητα κατά την πάγια τακτική μας, τα τεκταινόμενα, αναφορικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται για το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία. Γνώμονας μας η προάσπιση τόσο της επαγγελματικής υπόστασης των στελεχών του ΠΣ όσο και της βελτίωσης του πυροσβεστικού οργανισμού. Εδώ και πολύ καιρό, στις επαφές μας με τη νέα πολιτική ηγεσία, εκφράσαμε τις θέσεις και τις απόψεις της ΕΑΠΣ για όλα τα καίρια ζητήματα, που χρήζουν θεσμικών παρεμβάσεων.

1. Ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, με ενσωμάτωση των εναπομεινάντων ΠΠΥ στο μόνιμο προσωπικό και εξέταση της εξασφάλισης πρόσληψης προσωπικού με ιδιαίτερα προσόντα, ώστε να τροφοδοτούνται οι κλάδοι των Ειδικών Υπηρεσιών (πλοηγοί, τεχνικοί, πληροφορικοί). Ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό για την αντιμετώπιση των αυξημένων εποχικών αναγκών της δασοπυρόσβεσης, μετά από μια νέα επιχειρησιακή μελέτη που να καθορίζει την αριθμητική και τοπική αναγκαιότητα.

2. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4249/2014, όπου η πράξη έδειξε ότι δεν απέδωσε.  κατάργηση του ενός Υπαρχηγού – Αντιστρατήγου. Η σύσταση του μοντέλου δύο Υπαρχηγών, εισήγαγε ένα ιεραρχικό μοντέλο δοκιμασμένο στο παρελθόν για λίγο χρόνο και καταργημένο ως αποτυχημένο. Η διοικητική αυτή μορφή., δεν εξυπηρετεί καμία πραγματική ανάγκη, ενώ περιπλέκει την πορεία της διοικητικής καθημερινότητας.

 • Κατάργηση του Συντονιστή Υποστήριξης, ενός θεσμός άγνωστος και με αναντιστοιχία σε άλλα Σώματα και επαναφορά του θεσμού του Προϊσταμένου του Επιτελείου με το βαθμό του Αντιστρατήγου, με ταυτόχρονη επανασύσταση των δύο Προϊσταμένων των δύο Κλάδων Υποστήριξης και Επιχειρήσεων, με το βαθμό του Υποστρατήγου.
 • Από τις υφιστάμενες υπερδιευθύνσεις του ΑΠΣ, θα πρέπει να αποσπαστεί το αντικείμενο της υγείας και ασφάλειας και της πληροφορικής και να συσταθούν σε ξεχωριστές διευθύνσεις, αυτές της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως απόλυτα εξειδικευμένες τόσο σε αντικείμενο όσο και σε προσωπικό.
 • Η εισαγωγή του θεσμού των τριών Συντονιστών Επιχειρήσεων – Υποστρατήγων, όπως είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του Νόμου παραμένει ακόμα άγνωστο από ποια αναγκαιότητα προέκυψε, με έδρα αντίστοιχα Πάτρα, Θεσ/κη, και Πειραιά. Η καινοφανής σύλληψή του, χωρίς προηγούμενο και αντιστοιχία σε κανένα άλλο Σώμα, όπως το είχαμε επισημάνει προ της ψηφίσεως του Νόμου, επιβεβαιώθηκε και στην εφαρμογή του, αφού το συγκεκριμένο επίπεδο Διοίκησης, ουδέν προσέφερε. Η πρότασή μας είναι η σύσταση 7 Περιφερειακών Επιθεωρητών, αντίστοιχες με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις με το βαθμό του Υποστρατήγου, με αντίστοιχους Αρχιπυράρχους ως Αναπληρωτές τους. Αντίστοιχα θα πρέπει να προβλεφθούν, θέσεις Υποδιοικητών στις Π.Δ.Π.Υ. όλης της χώρας
 • Επαναφορά του καταληκτικού βαθμού που περικόπηκε στους συναδέλφους Αξιωματικούς Ε.Υ. Πλοηγών, Τεχνικών, Υγειονομικών.
 • Η πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργίας του ΕΣΚΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί από σχετική ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη διαχείριση περιστατικών πολιτικής προστασίας με ανάλογη δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στους αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προστασίας.
 • Καθιερώθηκε η Διεύθυνση. Ελέγχου Επιθεώρησης του ΠΣ ως πυροσβεστική αστυνομία για το πυροσβεστικό προσωπικό, η οποία προεκλογικά ενοποιήθηκε με αυτή της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο όμως ως μέχρι στιγμής ελέγχεται από όλες τις διοικητικές δομές ελέγχου, (Εσωτερικές Υποθέσεις ΕΛΑΣ, Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, Τακτική Ελληνική Δικαιοσύνη) διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου. Άρα θα απασχοληθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού χωρίς ιδιαίτερη αναγκαιότητα, αφού η δικαιοδοσία τους βρίσκεται και στις προαναφερόμενες Αρχές

3. Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διατάξεων του Ν.4249/2014

 • Δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση για τη διαδικασία βεβαίωσης προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών του ΠΣ σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο.
 • Δεν έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση, για το ύψος του προστίμου που αναλογεί και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  Δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισμό του ειδικού παραβόλου υπέρ δημοσίου, που εισπράττεται για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων.
 • Δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα καθορίζεται το πυροσβεστικό προσωπικό που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που να ρυθμίζει θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για τη λειτουργία του Αστυνομικού Φαρμακείου που θα εξυπηρετεί και το πυροσβεστικό προσωπικό, εν ενεργεία και εν συντάξη.

4. Για τις μεταθέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Όπως πάγια και μονότονα η ΕΑΠΣ επισημαίνει τα τελευταία χρόνια το βασικό θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προσωπικού του 1996, με τις ελάχιστες τροποποιήσεις, του δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη πραγματικότητα, τις ανάγκες του προσωπικού, την εξέλιξη της υπηρεσίας και σαφώς την δυσχερή οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για ένα καινούργιο, σύγχρονο σύστημα μεταθέσεων που να συνδυάζει την αρμονία μεταξύ των υπηρεσιακών αναγκών και της ομαλής και με μακρόχρονο προγραμματισμό του προσωπικού βίου των συναδέλφων.

Ο υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων που ορίζεται από το Π.Δ. 170/1996, υπέστη μικρές τροποποιήσεις στη διάβα των ετών μέχρι σήμερα, χωρίς όμως τις ριζικές ζωτικές και φλέγοντες τροποποιήσεις για να συμπεριλάβει τους Πυροσβέστες πρόσληψης μετά την 65η εκπαιδευτική σειρά, τους ΠΠΥ, τους Αξιωματικούς εκ ιδιωτών πτυχιούχους, τους Αξιωματικούς από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω.

Αναφορικά με τους Αξιωματικούς του ΠΣ ο υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις των πολιτικών ηγεσιών, έχει εξαιρέσει από την προστασία του, τους συναδέλφους από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω, αφήνοντάς τους εκτιθέμενους στην άνευ όρων και ορίων μεταθετότητα, δυσχεραίνοντας την προσωπική τους ζωή και οδηγώντας τους πολλές φορές σε ανυπέρβλητα οικονομικά αδιέξοδα, ειδικά σήμερα την εποχή της γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί του ΠΣ που μετατίθενται, ειδικά σε Υπηρεσίες «δυσμενούς διαβίωσης» δεν έχουν καμία διευκόλυνση διαμονής, αντίστοιχη των συναδέλφων τους των Ε.Δ.

Οι συνάδελφοι Αξιωματικοί που προσλαμβάνονται εξ ιδιωτών πτυχιούχων, προβλέπεται να τοποθετούνται σε Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των ΠΕΠΥΔ, χωρίς όμως να καθορίζεται ούτε η συγκεκριμένη διαδικασία και το σημαντικότερο, εν συνεχεία η διαδικασία της μεταθετότητάς τους για την υπόλοιπη θητεία τους, Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα ενταχθούν, στην κατηγορία των Διοικητικών Αξιωματικών. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της εφαρμογής του κανονισμού αποτελεί η πρόβλεψη ότι η κατανομή των οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού γίνεται κατ’ έτος με μονοπρόσωπη απόφαση της ηγεσίας, αφήνοντας σαφώς περιθώρια για «δικαιολογημένη κριτική».

Η κατανομή δεν εξετάζεται καν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αιτιολογίας της συγκεκριμένης απόφασης, η οποία τουλάχιστον θα έπρεπε να συζητείται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.

Μια σειρά επίσης από δυσλειτουργίες και αναντιστοιχίες των πυροσβεστικών εξελίξεων του κανονισμού μεταθέσεων, παρότι έχουν εντοπιστεί από σχετικές επιτροπές, «φρέναραν» στην αναγκαία πολιτική πρωτοβουλία.

5. Για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

Ένα από τα καίρια προβλήματα του ΠΣ αποτελεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του ΠΣ, το οποίο και επιτρέπει την αδικία, την αναξιοκρατία, γεγονότα αυταπόδεικτα, μιας και η πλειονότητα των αδικηθέντων συναδέλφων, προσφεύγοντας στην Ελληνική Δικαιοσύνη δικαιώνονται.

Πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για την προώθηση των αρεστών της επιλογών και σαφώς στη διάβα των έντονων πολιτικών παθών επέτρεψε σε «εξωυπηρεσιακά δεδομένα» να υπεισέλθουν στην υπηρεσιακή ζωή και να στρατεύσουν τις επιλογές των προαγωγών και κρίσεων σε «χρωματικές επιλογές».

Από το 1992 που έλκει την γέννησή του το θεσμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών, υπήρξε το αίτημα του εκσυγχρονισμού τους. Από το 1996, που ιδρύθηκε η ΕΑΠΣ κατ΄ έτος μονότονα καταγγέλλει τη διαδικασία προαγωγών. Παράλληλα πολλάκις εκπρόσωποί της συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας και επιτροπές για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου, χωρίς ποτέ να υπάρχει κατάληξη με πολιτική βούληση για αλλαγές.

Οι παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν, τουλάχιστον να είναι κοινοποιήσιμη στον ενδιαφερόμενο η έκθεση αξιολόγησής του και επίσης τουλάχιστον να γίνονται σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις – δικαιώσεις των συναδέλφων από τα δευτεροβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διαταράχθηκε πλήρως η επετηρίδα σε όλους τους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς. Εκατοντάδες αξιωματικοί υπερκεράστηκαν και οι διοικούμενοι έγιναν διοικητές. Το γεγονός πέρα από το ηθικό της διαδικασίας θα δημιουργήσει το επόμενο διάστημα μια μεγάλη διοικητική ανισσοροπία, καθότι οι αδικούμενοι αξιωματικοί έχουν προσφύγει στα δευτεροβάθμια συμβούλια κρίσεων και στην ελληνική δικαιοσύνη.

6. Αποστρατείες και νέο Ασφαλιστικό Σύστημα.

Με το τελευταίο ασφαλιστικό νόμο (Κατρούγκαλου) και οι Αξιωματικοί του ΠΣ προκειμένου να λάβουν πλήρη σύνταξη πρέπει να έχουν τουλάχιστο 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Με το υπάρχων σύστημα κρίσεων και προαγωγών, η Υπηρεσία καταδικάζει συναδέλφους αποστρατεύοντας τους χωρίς να έχει να έχει εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα. Οι τελευταίες αποστρατείες έθεσαν συναδέλφους στην σύνταξη με 28 πραγματικά χρόνια υπηρεσίας, καταδικάζοντάς τους σε πενιχρές αποδοχές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι συνάδελφοι να συγκεντρώνουν 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Άμεσα θα πρέπει τουλάχιστον στους αποστρατευθέντες με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας που δεν έχουν τον συντάξιμο χρόνο, (μετά την ψήφιση του Ν. Κατρούγκαλου) να έχουν την δυνατότητα να εξαγοράσουν την ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ με ποσό αναγνώρισης ανάλογο με αυτό της μάχιμης πενταετίας.

7. Ο νέος Ποινικός Κώδικας

Οι αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα, στην ουσία αφόπλισαν την αποτρεπτική ισχύ της Προληπτικής Πυροπροστασίας. Η κατάργηση του άρθρου 433 του Π.Κ. για τις παραβάσεις των Πυροσβεστικών Διατάξεων, οδηγεί σε πλήρη ατιμωρησία τόσο ιδιοκτήτες οικοπέδων, αυτοδιοικητικών που δεν καθαρίζουν οικόπεδα και δημόσιες γαίες από απορρίμματα, ξηρά χόρτα προς αποφυγή πυρκαγιών. Επίσης ουδεμία τιμωρία για τους χρήστες θερμών εργασιών χρήση φλόγας κατά το θέρος. Επίσης ουδεμία ποινή στους ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές όλων των δράσεων και δραστηριοτήτων που δεν πληρούν τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας.

Σε αυτό το σημείο άμεσα θα πρέπει να ισχύσει ένα ποινολόγιο, αντίστοιχο του ΚΟΚ με άμεση επιβολή προστίμων και επίσης, ο χαρακτηρισμός κάποιων παραβάσεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας ως πλημμελήματα. Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστεί ο ορισμός του εγκλήματος του εμπρησμού με αυστηροποίηση της αντιμετώπισή του.

8. Θεσμοθέτηση αμοιβής για την υπερεργασία του πυροσβεστικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. (δασικό επίδομα).

Συνάδελφοι

Πέρα από τα βασικά σημεία, μια σειρά από θέματα, όπως τις διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού, τα ζητήματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, καθώς και τα γενικότερα ζητήματα λειτουργία του ΠΣ αλλά και της πολιτικής προστασίας, βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για να τα επεξεργαστούμε όταν δούμε την τελική νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης που αναμένεται το αμέσως χρονικό διάστημα

Bookmark the permalink.

Comments are closed.